Europaforum
Yrkeshögskolan syd

|

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus

Yrkeshögskolan Syd

YH-logo
MENY

Behörigheter och urval

Välkommen att söka våra utbildningar! Läs instruktionen nedan innan du skickar in din ansökan.

Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som


1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.


Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.


Krav på särskilda förkunskaper

Godkända kurser eller motsvarande:

-Praktisk ellära, 100 poäng

Eller

-Fysik 2, 100 poäng
-Matematik 3c, 100 poäng


Fastställande av behörighet

Med ansökan ska följande handlingar bifogas:
- Styrkta kopior av betyg
- Styrkta kopior av utbildningsbevis/kursintyg

- Alternativt styrkta arbetsgivarintyg eller annat som kan styrka ett åberopande av reell kompetens


När sista ansökningsdag passerat går antagningsansvarig igenom alla ansökningar och kontrollerar behörigheten. Vid behov inkallas ledningsgruppen, utbildningsledare eller annan lämplig person för att bidra med sin expertis.
Sökandelista upprättas i vår digitala ansökningsportal, YH-antagning.

Möjlighet finns enligt 3 kap, 4 § förordning (2014:1098) att anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildning förbereder som inte är behöriga enligt 1 - 3 §§. Högst 20 % av platserna får avsättas för sådana sökande enligt förordning (2014:1098). Individuell bedömning görs som vid reell kompetens, se nedan.


Reell kompetens

Sökande som saknar allmän och särskild behörighet (se ovan) och som istället vill åberopa reell kompetens ska vid ansökan meddela om anledningarna till varför han/hon anser sig ha kompetens att tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder.

Kontaktuppgifter skall lämnas på person/-er som kan informera om den reella kompetensen om sådana finns. Utbildningsanordnaren kontaktar uppgiven/na person/-er. Samtal med de sökande kan också användas för att komplettera kartläggningen samt vid behov ett personligt möte för att närmare kunna utreda förkunskaperna.

Utbildningsanordnaren fattar sedan beslut om den sökande skall kallas till ett urvalstest för rangordning.


Urvalsprocessen och rangordning

Efter sista ansökningsdatum påbörjas urvalsprocessen. Vi använder oss följande urvalsgrunder för att kunna rangordna de sökande.

Nedan beskrivs beräkning av betyg, tidigare utbildning samt processen för särskilt prov.


Betyg
Snittbetyg i matematik 1(A), Svenska 2 (B) samt Engelska 5(A),

(MVG, A el 5:a = 15p), (B = 12,5p), (VG, C, 4:a = 10p), (D = 7,5p), (G, E el 3:a = 5p)

Ett extra poäng vardera om man läst Matematik 2(B) eller Matematik 3 (C).


Tidigare utbildning
- Sökande som läst Elprogrammet på gymnasiet eller motsvarande ges 5p.


Särskilt prov
De sökande som är formellt behöriga sista ansökningsdag kallas till ett urvalstest (särskilt prov bestående av tre delar).

- Test i svenska (maxpoäng 30)
- Test i matematik (maxpoäng 30)
- Test i praktisk ellära (maxpoäng 40)

  • Det språkliga testet avser att visa färdigheter i det svenska språket genom att stava, sammanfatta text, uttrycka sig i skrift samt läs- och ordförståelse.
  • Matematik avser att visa färdigheterna i utvalda delar ifrån gymnasiekursen Matematik 1, tex algebra och trigonometri.
  • Praktisk ellära avser att visa färdigheterna i utvalda delar ifrån gymnasiekursen Praktisk ellära tex grundläggande ellära, elanläggningars utförande, elsäkerhet och praktiskt arbete i elanläggningen.


Rangordning

Poängen från betyg, tidigare utbildning och särskilt prov läggs samman och de sökande rangordnas.

Blir den sammanlagda summan av poängen lika, väger praktisk ellära testet tyngst, därefter språktestet.

Om ytterligare urskiljning måste göras sker lottning.

 

Ledningsgruppen deltar aktivt i antagningsprocessen och ansvarar för att antagningsprocessen sker enligt utbildningsplanen.

Dokumentation och arkivering av ansökningshandlingar samt protokoll sker hos utbildningsanordnaren.


Dela sidans innhåll:

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd
Norra stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

0451-268581
Mejla oss här

Synpunkter

Funderar du över något?
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus
Hässleholms Kommun